Všeobecné obchodní podmínky společnosti Oknostyl cz s.r.o.

Se sídlem: Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim, Česká republika

IČ: 05713307, DIČ: CZ05713307

§ 1 Úvodní ujednání
§ 2 Způsob objednání díla a uzavření kupní smlouvy
§ 3 Předmět smlouvy
§ 4 Kupní cena
§ 5 Platební podmínky
§ 6 Termín dodání, místo dodání, způsob převzetí díla
§ 7 Montážní podmínky a stavební připravenost
§ 8 Neodebrání zboží
§ 9 Nebezpečí škody
§ 10 Odstoupení od smlouvy
§ 11 Vady zboží a reklamace
§ 12 Řešení sporů
§ 13 Ochrana osobních údajů
§ 14 Závěrečná ustanovení

§ 1 Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky Oknostyl cz s.r.o. (dále jen V0P) platí pro všechny vztahy vzniklé ze smlouvy o dílo (dále jako smlouva) uzavřené mezi společností Oknostyl cz s.r.o. (dále jako prodávající či dodavatel) a jinou osobou (dále jako kupující či objednatel) a jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž odchylné ujednání v jednotlivé smlouvě má přednost před těmito VOP.

Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí smlouvou, těmito VOP a není-li těmito dokumenty upraveno jinak, řídí se ustanoveními občanského zákoníku a ostatními právními předpisy v mezích jejich působnosti.

§ 2 Způsob objednání díla a uzavření kupní smlouvy

Nabídky prodávajícího, včetně údajů k rozměrům, výkresům, obrázkům, popisům a jiným výkonovým parametrům jsou nezávazné, ledaže bylo výslovně písemně dohodnuto jinak.

Dodavatel v potřebných případech po předchozím souhlasu objednatele provede zaměření díla v místě plnění, o čemž je sepsán zaměřovací protokol. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli veškerou nezbytnou součinnost pro správné zaměření a předat mu veškeré potřebné informace. Správnost údajů na zaměřovacím protokolu stvrdí objednatel svým podpisem.

V případě, že vznikne rozpor mezi technickými údaji uvedenými ve smlouvě a v zaměřovacím protokolu, mají taková ustanovení zaměřovacího protokolu přednost před smlouvou.

Za objednávku je prodávající oprávněn považovat jakkoliv projevenou vůli kupujícího, tedy zejména písemně, e-mailem, ale také ústně.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž součástí jsou i montážní podmínky a reklamační řád, a že s nimi souhlasí.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde ke shodě mezi návrhem na uzavření smlouvy a její akceptací.

Uzavření smlouvy musí být definitivně stvrzeno podpisem obou smluvních stran a pak tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Nedílnou součástí smlouvy je i objednávka, kterou je zákazník povinen překontrolovat a stvrdit svým podpisem.

Uzavřenou smlouvu je možno dále měnit nebo doplňovat jen formou písemného dodatku. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

§ 3 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek dodavatele coby zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dohodnutou za jeho provedení.

Dílem se rozumí zejména zhotovení jakýchkoliv stavebních prvků, součástí a dalších předmětů dle specifikace předmětu díla uvedeného ve smlouvě, jakož i dodání a montáž těchto předmětů na místě uvedeném objednatelem ve smlouvě dle sjednaných podmínek, pokud smlouva nestanoví jinak.

§ 4 Kupní cena

Cena díla se řídí ceníkem dodavatele platným v čase potvrzení objednávky.

Zhotovitel si vyhrazuje právo osobně dohodnout s konkrétním objednatelem cenové a platební podmínky konkrétního objednaného díla, a to odlišně od VOP, platného ceníku a jiných smluv.

Slevy a jakékoliv jiné srážky z celkové ceny díla podléhají osobní dohodě smluvních stran, pokud smlouva nestanoví jinak.

Poskytovatel slevové akce si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání akce pozměnit pravidla či akci úplně zrušit bez udání důvodu a náhrady. Informace o akci pořadatele proběhnou ve vybraných on-line komunikačních kanálech či na webových stránkách poskytovatele: https://www.atiko.cz/

Zničení a poškození díla v době, kdy došlo k přechodu nebezpečí škody na věci na objednatele, nemá vliv na povinnost objednatele řádně a včas zaplatit cenu díla.

§ 5 Platební podmínky

Objednatel je povinen za dílo řádně a včas zaplatit celkovou cenu díla, a to za podmínek určených v následujících ustanoveních tohoto článku VOP a/nebo smlouvě.

Prodávající je oprávněn požadovat zálohu na smluvní cenu dle dohody obou stran, kteroužto zálohu je kupující povinen uhradit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak. Bezprostředně po předání díla je vystavena konečná faktura ve výši zbývajícího doplatku vyplývajícího ze smlouvy o dílo.

Splatnost faktur činí, není-li sjednáno jinak, 7 dnů od data vystavení faktury.

Po dobu prodlení kupujícího s úhradou zálohy není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. V případě prodlení kupujícího s úhradou zálohy po dobu delší než 30 dní, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

Úhrada se považuje za provedenou připsáním příslušné částky na účet prodávajícího nebo zaplacením v hotovosti. Kupující tak nese veškeré náklady na provedení platby, a je povinen platbu provést s takovým časovým předstihem, aby byla dodržena splatnost faktury.

Veškeré bezhotovostní platby budou hrazeny na účet zhotovitele: Bankovní spojení-číslo účtu: 115-3906170237/0100 ( Ústav: KB, měna: CZK)

§ 6 Termín dodání, místo dodání a způsob převzetí díla

Termín sjednaný pro zhotovení a dodání věci začíná běžet ode dne uhrazení zálohy na provedení díla objednatelem a podpisem smlouvy o dílo, podle toho, která věc nastane později. Pokud je čas dodání stanoven lhůtou, je dodavatel oprávněn dodat věc v průběhu celé této lhůty.

Místem dodání se rozumí adresa kupujícího, kterou kupující uvedl jako dodací adresu.

Dodavatel dodá věc ve lhůtě určené ve smlouvě. K předání a převzetí díla dojde neprodleně po jeho dokončení, tedy poté, kdy bude předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je dokončeno i tehdy, pokud vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému účelu. Tedy vady, které nebrání používání pergoly a jejího příslušenství.

Toto převzetí je stvrzeno podpisem odběratele nebo jím pověřené osoby (na základě plné moci) i dodavatele v předávacím protokolu a proběhne v závěru montáže. Protokol musí obsahovat alespoň: číslo smlouvy, jméno, obchodní firmu nebo název obou smluvních stran, přebírající osobu (jméno, příjmení), místo dodání věci, datum převzetí věci.

Objednatel je povinen v předávacím protokolu uvést, zda dílo přebírá „bez výhrad“ nebo „s výhradami“ a v tomto případně uvést všechny vady, které dle jeho názoru má věc v době předání.

Dodavatel má povinnost se písemně vyjádřit (e-mailem), zda vady považuje za oprávněné. V případě, že oprávněnost namítaných vad díla dodavatel uzná, sdělí objednateli termín a navrhovaný způsob jejich odstranění. Náklady spojené s odstraněním dodavatelem uznaných vad díla jdou k jeho tíži.

Pokud se objednatel či pověřená osoba nezúčastní předání díla (po ukončení montáže) má stanovenou lhůtu 24 hodin na písemné podání vyjádření se k stavu zhotoveného díla na e-mailovou adresu: info@atiko.cz Pokud se objednatel nijak nevyjádří, má se za to, že věc byla předána objednateli v den montáže, a to bez vad a nedodělků. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu.

Dodavatel se zavazuje dodat předmět smlouvy objednateli ve lhůtě sjednané ve smlouvě, přičemž do této lhůty a do doby po uplynutí této lhůty, až do dne dodání předmětu smlouvy, se nezapočítávají dny, kdy venkovní teplota poklesne během dne pod 5 °C. Doba dodání se prodlužuje i z důvodu prodlení objednatele se splněním jeho závazků.

V případě, že dodavatel nebude schopen dodat věc v termínu stanoveném smlouvou z důvodů vyšší moci, čas dodání věci se přiměřeně prodlouží o čas trvání důvodů vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti nepředvídatelné, případně předvídatelné, ale neovlivnitelné, přičemž mají vliv na zhotovení nebo dodání věci, zejména stávky, opatření orgánů veřejné moci, přírodní živly a katastrofy apod. Dodavatel je, pokud to bude možné, povinen oznámit tyto skutečnosti objednateli spolu s oznámením alespoň přibližného možného času dodání věci. Pokud se v důsledku vyšší moci stane plnění dodavatele nemožným, jeho povinnost provést dílo zaniká. V případě, že se plnění dodavatele v důsledku vyšší moci stane splnitelným jen při zvýšených hospodářských nákladech, může objednatel od smlouvy odstoupit, je však povinen dodavateli nahradit veškeré náklady, které mu do té doby vznikly v souvislosti se zahájením provádění díla dle smlouvy.

Smluvní strany sjednávají nárok na smluvní pokutu z důvodu prodlení s plněním jejich závazků. Při prodlení zhotovitele s termínem plnění předmětu smlouvy je smluvní pokuta 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Celková částka za smluvní pokutu je stanovena do maximální výše 10.000,- Kč. Při prodlení objednatele s termínem úhrady ceny díla dle Čl. II. této smlouvy je úrok z prodlení 0,05% z ceny díla za každý den

prodlení. Sankce se vztahuje pouze na tu část díla, která nebyla v termínu dodána a je vypočítávána pouze z ceny nedodané položky. Cena za sakce se vypočítává z částky bez DPH.

§ 7 Montážní podmínky a stavební připravenost

Objednatel je povinen zajistit, aby na staveniště byl zamezen vstup všem nepovolaným osobám, zejména dětem, kdy v případě porušení této povinnosti nese objednatel odpovědnost za škodu na zdraví těchto osob, za škodu na majetku svém, prodávajícího i třetích osob.

Objednatel se dále zavazuje poskytnout dodavateli součinnost potřebnou k provedení díla, zejména bezúplatně poskytnout dodavateli elektřinu a vodu.

Objednatel je povinen na vyžádání dodavatele poskytnout mu potřebné informace písemně, popř. předat mu podklady požadované dodavatelem, které jsou pro řádné a úplné provedení montáže zboží nezbytné a zabezpečovat součinnost prací při dotčené montáži.

Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, je objednatel povinen připravit místo montáže věci uvedené ve smlouvě podle pokynů dodavatele, a to i vykonáním dodatečných terénních a povrchových úprav na základě písemného oznámení dodavatele o potřebě jejich vykonání, nejpozději ke dni začátku montáže věci dohodnutého ve smlouvě.

Pokud je nutné ke složení objednané věci na místo určené objednatelem zvláštní, dostatečné silné a vhodné techniky (například stavební jeřáb), je povinností objednatele zajistit tuto techniku pro složení věci v uvedený termín a čas dodání. To vše platí za předpokladu, že není ve smlouvě ujednáno jinak.

Pokud objednatel místo montáže věci nepřipraví nebo včas nezajistí techniku pro dodání věci nebo není možné věc z důvodu nedostupnosti dodat, je dodavatel oprávněn nepokračovat v provádění díla, dokud mu nebude doručené oznámení objednatele o tom, že místo montáže věci je připravené na provedení montáže věci. Pokud se informace uvedené v oznámení objednatele ukáží jako nepravdivé nebo částečně nepravdivé, objednatel odpovídá za újmu tím dodavateli způsobenou a zavazuje se zaplatit dodavateli všechny náklady, které v souvislosti s tím vzniknou. Po dobu, po kterou není dodavateli umožněno pokračovat v provádění díla dle tohoto odstavce, není dodavatel v prodlení s dokončením díla dle smlouvy a těchto VOP.

Objednatel je povinen zabezpečit sjízdnost přístupových cest a dostupnost místa montáže. Příjezd a místo montáže věci musí být dostupné pro vozidla, jež přepravují objednanou věc v maximální vzdálenosti 30 m. Dále je potřeba vytvořit dostatečný prostor pro manipulaci s věcí přiměřeně odpovídající velikosti díla. V případě nevhodných klimatických podmínek je potřeba zajistit i dostatečné zpevnění přístupových cest a v místě montáže díla.

Smluvní strany se dále dohodly, že dílo se považuje za řádně dokončené i pokud v důsledku nevhodných klimatických podmínek (zejména se jedná o pokles průměrné denní teploty pod 5 °C) nelze provést tmelení. V takovém případě se dodavatel zavazuje tmelení provést dodatečně v nejbližším možném termínu po domluvě s objednatelem, přičemž objednatel nemá z tohoto důvodu právo na pozastávku z ceny díla v jakékoliv výši.

Součástí smlouvy je také technická zpráva ( cenová nabídka ) k zakázce. Objednatel potvrdí svým podpisem, že prostudoval její znění a seznámil se s jejím obsahem.

§ 8 Neodebrání zboží

V případě, že objednatel nepřevezme, respektive neodebere dodávku ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně po dobu prvních 14 dní z ceny neodebraného zboží včetně DPH, za každý, byť započatý den prodlení objednatele, a od 14 dne je smluvní pokuta zvýšena na 0,1 % denně za každý započatý den prodlení objednatele z ceny neodebraného zboží včetně DPH.

V případě prodlení objednatele delšího než 30 dní s odebráním, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž toto odstoupení se nikterak nebude dotýkat nároků dodavatele z tohoto porušení vzniklé (např. smluvní pokuta).

V případě, že objednatel zboží nepřevezme, respektive neodebere, pak tímto není nikterak dotčen nárok dodavatele na zaplacení smluvní ceny, neboť prodávající splnil své závazky z této smlouvy mu vyplývající (dodal zboží).

§ 9 Nebezpečí škody

Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem dodání věci do místa dodání určeného smlouvou a pokud se věc dodává i s montáží, tak dodání věci nastane až v okamžiku ukončení montáže a podpisem předávacího protokolu.

V případě, že smlouva neobsahuje závazek dodavatele dodat věc do konkrétního místa, přechází nebezpečí škody na věci na objednatele okamžikem předání věci k přepravě prvnímu přepravci.

Objednatel uzavřením smlouvy bere na vědomí, že stojí-li přístřešek/pergola u domu, kde hrozí sesuv sněhu, pro bezpečnost objednatele i bezpečnost konstrukce přístřešku/pergoly doporučuje dodavatel na střechu domu umístit zábrany proti sesuvu sněhu. Pokud dojde k sesuvu sněhu a tím k poškození přístřešku/pergoly z uvedeného důvodu, nejedná se o reklamaci vady díla jdoucí na vrub dodavatele.

§ 10 Odstoupení od smlouvy

Smlouva končí dnem vypořádání všech práv, povinností a nároků smluvních stran z ní vyplývajících.

Jinak je možné smlouvu ukončit dohodou smluvních stran anebo odstoupením od smlouvy v případech uvedených v občanském zákoníku, ve smlouvě a v případech uvedených v těchto VOP.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, zejména v těchto případech:

 • objednatel je v prodlení se zaplacením ceny za dílo a/nebo její části déle než 30 dní,
 • po uzavření smlouvy s objednatelem vznikly prokazatelné skutečnosti na straně objednatele, které zakládají oprávněné pochybnosti o možnosti včasného a úplného plnění všech povinností a závazků ze strany objednatele, hlavně ve vztahu k zaplacení ceny díla a objednatel ani po výzvě dodavatele neposkytnul dodavateli dostatečnou záruku,
 • není možné z důvodu nedostupnosti místa dodání věci pro techniku věc na místo určení dodat a objednatel ani přes výzvu dodavatele nezajistil jiným způsobem dodání věci,
 • objednatel včas nezajistil stavební připravenost nebo techniku pro složení věci a nenabídnul nový vhodný termín,
 • dojde k zahájení insolvenčního řízení proti objednateli či objednatel vstoupí do likvidace.

Případné odstoupení od smlouvy se uskuteční pouze písemnou formou a to nejpozději do 5-ti pracovních dní od jejího podpisu. Odstoupením od smlouvy ze strany objednatele nezanikají práva a povinnosti, které vznikly v důsledku porušení smlouvy, a to zejména nárok na náhradu újmy, smluvní pokuty a jiných sankcí. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy povinen na vlastní náklady dopravit věc dodavateli, pokud nebyla provedena montáž věci. V případě že tak neučiní, je dodavatel oprávněn na náklady objednatele věc odebrat, a to i vstupem na pozemky ve vlastnictví objednatele a odvézt sám, k čemuž ho objednatel podpisem smlouvy zmocňuje. Objednatel je povinen věc odevzdat dodavateli v původním stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Pokud objednatel poruší tuto svou povinnost, je dodavatel oprávněn uvést věc do původního stavu na náklady objednatele.

§ 11 Vady zboží, reklamace

Odpovědnost za vady, záruka za jakost a práva a povinnosti z nich plynoucí se řídí příslušnými právními předpisy.

Dodavatel v rámci zákonné odpovědnosti za vady odpovídá za vady díla, které mělo dílo v okamžiku předání díla objednateli.

Objednatel je povinen ihned po tom, kdy získá možnost s dílem nakládat, si dílo důkladně prohlédnout a zjistit, zda nemá vady či bylo-li dodané s veškerým příslušenstvím a příslušnými doklady. Všechny zjištěné vady je objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit dodavateli nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy získal možnost s dílem nakládat.

Není-li dohodnuto jinak, záruční doba je 60 měsíců ode dne předání díla dodavatelem. Na volitelné příslušenství k pergole (např. led osvícení, rgb led osvícení, dálkové ovladače, screenové rolety, čidla, atd.) a montáž je poskytovaná záruční doba 24 měsíců. Záruční doba je poskytnuta za předpokladu, že objednatel splnil veškeré závazky ze smlouvy, především v termínu uhradil kupní cenu. Zhotovitel má povinnost se k podanému oznámení o vadě vyjádřit a vydat stanovisko do 30 dnů. V rámci dohodnuté prodloužené záruky činí doba pro vyjádření a vydání stanoviska 60 dnů.

Dodavatel v rámci poskytnuté záruky za jakost odpovídá za vady na díle, které vzniknou v době trvání záruky. V rámci zákonné odpovědnosti dodavatele za vady ani v rámci dodavatelem dobrovolně poskytnuté záruky za jakost však dodavatel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku porušení povinností objednatele, např. mechanickým poškozením, chybným nebo nedbalým nakládáním s dílem, přetížením, nevhodným provozním prostředím, nedostatečnými stavebními pracemi ze strany objednatele, nevhodným místem na osazení a montáž věci, nesplnění povinností podle těchto VOP souvisejících s využitím věci, vady které na věci vznikly po přechodu nebezpečí škody na věci v důsledku přepravy, vnějších zásahů a vlivů, zásahů třetích osob, za které dodavatel neodpovídá.

Za vadu, či důvod k reklamaci nelze považovat místo spoje mezi pergolou a zdí, či jiným dílem dodaným odlišným dodavatelem. Vzhledem k tomu, že není možné zasahovat do cizího díla, nemůže dodavatel zajistit stoprocentní těsnost tohoto spoje. Na žádost objednatele mu však bude poskytnut návrh řešení, které si objednatel může zrealizovat sám.

Vadou ani důvodem k reklamaci není také kondenzace par, zamlžování skel při vysoké vlhkosti vzduchu, chování screenových rolet vycházející z přirozených vlastností použitého materiálu a podobně.

Veškeré námi dodávané pergoly a garážová stání jsou vyvíjeny, konstruovány a vyráběny jako stínící prvek jsou voděodolné, nejsou voděpropustné. V některých případech ( například za déletrvajícího deště ) může dojít k tomu, že dojde k částečnému zatékání do prostoru pod pergolu nebo pod garážové stání. Tento jev není důvod k reklamaci a nebude uznán jako reklamace. Zatěsnění mezi pergolu a zeď domu ( pomocí expanzních pásek a silikonu ) slouží k částečné eliminaci zatékání mezi dům a pergolu nebo garážové stání. V některých případech ( například za déletrvajícího deště ) může dojít k tomu, že i přes tuto ochranu dojde k částečnému zatékání v prostoru mezi domem a pergolou nebo garážovým stáním. Tento jev není důvod k reklamaci a nebude uznán jako reklamace.

Požadavek na záruční nebo pozáruční servis je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění písemně oznámit dodavateli, resp. jím pověřené osobě, a to bezodkladně od jejich zjištění, a výhradně e-mailem na adresu info@atiko.cz Objednatel je povinen v písemném oznámení o vadách dodavateli uvést: číslo smlouvy, na kterou je servis uplatňován, popis vady (jak se projevuje), detailní fotodokumentaci, dále telefonický kontakt a odpovědnou osobu, která bude s dodavatelem za účelem odstranění vad komunikovat.

Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dní od doručení oznámení o vadě díla potvrdit zaevidování reklamace podané objednatelem. Pokud bude reklamace oprávněná, dodavatel zároveň v čase nutném pro rozhodnutí o oprávněnosti reklamace podle těchto VOP určí lhůtu a způsob odstranění vady, to vše nejpozději do 45 dnů ode dne doručení oznámení objednatele o vadě díla.

Objednatel je povinen zabezpečit při vyřizování reklamace dodavateli nebo jím pověřeným osobám přístup k dílu a poskytnout součinnost, aby mohl dodavatel vady na díle opravit.

Zhotovitel neodpovídá za:

a) vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí;

b) za utěsnění kontaktní spáry pergoly a fasády domu. Zhotovitel provede zapravení pomocí polyuretanového tmelu, ale v případě že bude v tomto místě docházet k pronikání vody při dešti, případně v zimním období, tak není tento jev uplatnit jako reklamaci ze strany objednatele, jelikož záleží mj. i na kvalitě a profilu fasády domu;

c) za difúzi vodní páry, kondenzace uvnitř dutin polykarbonátových desek. Jedná se fyzikální jev, který nelze ovlivnit. Dále zde může dojít k růstu řas či plísní v závislosti na množství vlhkosti, hlavně nad vlhkými prostory;

d) za úplnou vodotěsnost pergol, protože se jedná především o stínící a ventilační prvek, který nenahrazuje plnohodnotnou střechu;

e) za zvukové praskání polykarbonátových desek, hliníkových profilů, ke kterým dochází na základě změny teplot. Jedná se o fyzikální jev, který nelze ovlivnit;

f) za barevné změny v odstínu barvy desek polykarbonátu;

g) v případě neodebrání pergoly v dohodnutém termínu dle SoD neručí zhotovitel za kvalitu polykarbonátu a to zejména za možné stopy po ochranné folii polykarbonátu, které mohou zanechat stopy po dlouhém skladování

h) za případné stopy ( prohlubně ) na Díle po kroupách;

ch) za promáčkliny a důlky v polykarbonátových deskách do průměru 5 cm vzniklé v důsledku přepravy. Jedná o kosmetické vady, které nemají vliv na funkci pergol;

i) za poškození screenových rolet a markýz vlivem povětrnostních podmínek v případě, že Objednatel odmítl dodání a montáž větrného čidla.

§ 12 Řešení sporů

Smluvní vztahy založené smlouvou se řídí českým právním řádem. Skutečnosti neupravené smlouvou ani těmito VOP se řídí zejména občanským zákoníkem.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy či rozhodčí soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

§ 13 Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zkvalitnění nabízených služeb.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Stanete-li se zákazníkem společnosti Oknostyl cz s.r.o., dáváte již při registraci souhlas s tím, že údaje o Vás budou zařazeny do databáze. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.

§ 14 Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou závazné ode dne 1. 4. 2022.

Objednatel svým podpisem smlouvy potvrzuje, že se důkladně obeznámil s těmito VOP a akceptuje podmínky v nich stanovené.

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze smlouvy vždy nejdříve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran oznámí druhé smluvní straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, anebo odmítne s druhou smluvní stranou komunikovat, bude spor řešen místně příslušným soudem dle sídla dodavatele či rozhodčím soudem v souladu s právními předpisy České republiky.

Proč chtít pergolu od atiko.cz

 • 5letá záruka
  Atiko jako záruka kvality. I proto našim zákazníkům poskytujeme pětiletou záruční lhůtu. O vaši pergolu tak bude postaráno.
 • Profesionální tým
  Za našimi výsledky stojí jeden pevný tým, který jen tak něco nerozhodí. Na spolupráci a chemii v týmu si zakládáme.
 • Vizualizace zdarma
  Navrhneme vám pergolu podle vašich představ a předběžně spočítáme, kolik za ní zaplatíte. Za tuto službu však nezaplatíte ani korunu.

Neváhejte se ozvat. Rádi vám poradíme.

Vaše osobní údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi. Více informací naleznete v tomto dokumentu.